PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz usług preadopcyjnych i postadopcyjnych;
Tworzenie ośrodków lub punktów interwencji kryzysowej oraz rozwój usług w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie;
Rozwój usług skierowanych do dzieci i młodzieży oraz młodych dorosłych;
Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji

FINANSE:

Alokacja 28 578 947,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

06.11.2023 r. – 24.11.2023 r.