PRZEDMIOT NABORU:

Kompleksowe programy aktywizacji społeczno-zawodowej dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym m.in. osoby z niepełnosprawnościami realizowane we wpieranych tj. w istniejących lub w nowotworzonych podmiotach reintegracji społeczno-zawodowej takich jak Warsztaty Terapii Zajęciowej (WTZ), Zakłady Aktywności Zawodowej (ZAZ), Centra Integracji Społecznej (CIS) i Kluby Integracji Społecznej (KIS).

FINANSE:

Alokacja 22 352 943 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN NABORU:

10.2024 r. – 11.2024 r.