PRZEDMIOT NABORU:

• Kompleksowe działania na rzecz osób potrzebujących wsparcia w codziennym funkcjonowaniu oraz osób z niepełnosprawnościami (OzN), poprzez zwiększenie dostępu do usług społecznych i zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej,
• Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kandydatów oraz personelu niezbędnego do realizacji projektu w zakresie świadczenia wysokiej jakości usług społecznych w środowisku lokalnym (wyłącznie jako element wsparcia i pod warunkiem zagwarantowania kompleksowości usług),
• Wsparcie w zakresie tworzenia nowych oraz wsparcie istniejących centrów usług społecznych i rozwój dostarczanych przez nie usług (wyłącznie jako element działań na rzecz rozwoju usług),
• Inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji (DI) usług w obszarze włączenia społecznego.

FINANSE:

Alokacja 72 683 382,34 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie

TERMIN NABORU:

01.06.2024 r. – 01.07.2024 r.