PRZEDMIOT NABORU:

Wspieranie aktywnego włączenia społecznego w celu promowania równości szans, niedyskryminacji i aktywnego uczestnictwa, oraz zwiększanie zdolności do zatrudnienia, w szczególności grup w niekorzystnej sytuacji.
1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin
2. Proces reintegracji społecznej i zawodowej prowadzony przez podmioty reintegracyjne

FINANSE:

Alokacja 66 750 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

29.06.2023