PRZEDMIOT NABORU:

III. Wsparcie edukacji włączającej

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu:

Podniesienie jakości edukacji, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także umożliwienie uczniom ze SPE udziału w edukacji ogólnodostępnej, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

FINANSE:

Alokacja 74 391 819,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

III kwartał 2024 r. – III kwartał 2024 r.