PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych ogólnokształcących

Wsparciem objęte będą projekty mające na celu:

Podniesienie jakości edukacji, obejmujące rozwój kompetencji kluczowych, społecznych i społeczno-emocjonalnych uczniów szkół osiągających najniższe wyniki edukacyjne oraz lepsze dostosowanie kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy, a także umożliwienie uczniom ze SPE udziału w edukacji ogólnodostępnej, uwzględniające zróżnicowanie ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych.

FINANSE:

Alokacja 12 792 770,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

29.09.2023 r. – 10.11.2023 r.