PRZEDMIOT NABORU:

Zwiększanie równego i szybkiego dostępu do dobrej jakości, trwałych i przystępnych cenowo usług; w tym usług, które wspierają dostęp do mieszkań oraz opieki skoncentrowanej na osobie, w tym opieki zdrowotnej; modernizacja systemów ochrony socjalnej, w tym wspieranie dostępu do ochrony socjalnej, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i grup w niekorzystnej sytuacji; poprawa dostępności, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, skuteczności i odporności systemów ochrony zdrowia i usług opieki długoterminowej.
1. Usługi opiekuńcze, asystenckie, wytchnieniowe i wsparcie opiekunów faktycznych
2. Usługi świadczone w ośrodkach wsparcia w formie dziennej
3. Mieszkania chronione, wspomagane i inne formy mieszkalnictwa wspólnego, w tym rodzinne domy pomocy
4. Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych

FINANSE:

Alokacja 44 500 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

01.07.2023