PRZEDMIOT NABORU:

Inicjatywy lokalne w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Projekty przyczyniające się do przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu mieszkańców obszarów wiejskich i wiejsko-miejskich, w tym w szczególności grup narażonych na marginalizację (biernych zawodowo, kobiet, osób z niepełnosprawnością).

W ramach projektów możliwe są działania z zakresu:
1) aktywizacji społeczno-zawodowej w tym: kursy i szkolenia służące rozwijaniu umiejętności i kompetencji społecznych, poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy;
2) integracji osób z niepełnosprawnościami;
3) przeciwdziałania dyskryminacji na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich.

Nabór dla projektów powyżej 200 tys EURO.

FINANSE:

Alokacja 13 369 500 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

Planowany termin zakończenia naboru na 10.12.2024 r.