PRZEDMIOT NABORU:

Projekty w zakresie:
a) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej, rozwoju usług w społeczności lokalnej i deinstytucjonalizacji usług w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
b) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury społecznej na rzecz integracji społeczno- gospodarczej obywateli państw trzecich, w tym migrantów w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych w  oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich ,
c) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury na potrzeby realizacji usług w społeczności lokalnej w szczególności na rzecz osób z niepełnosprawnościami, przewlekle chorych i osób starszych w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych,
d) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań o charakterze chronionym, treningowym i wspomaganym (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej w szczególności dla osób opuszczających pieczę zastępczą, zakłady poprawcze lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze, w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz działań ukierunkowanych na deinstytucjonalizację pieczy zastępczej czy usług dla osób w kryzysie bezdomności,
e) robót budowlanych i wyposażenia infrastruktury mieszkań o charakterze chronionym, wspomaganym, mieszkań z usługami (w uzasadnionych przypadkach także zakup lokali mieszkalnych na przedmiotowe cele) skierowanej dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich.

Wsparcie infrastruktury (mieszkania/lokale – z wyłączeniem budowy nowych obiektów) wykorzystywanej w ramach najmu socjalnego, w tym dla cudzoziemców objętych indywidualnym planem integracji w powiązaniu z działaniami EFS+ w ramach rozwoju usług społecznych i zdrowotnych oraz w ramach działań skierowanych do obywateli państw trzecich.

FINANSE:

Alokacja 59 215 832,15 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

09.08.2023 – 19.09.2023