PRZEDMIOT NABORU:

Typy projektów:

1)Rozwój usług społecznych.
4)Podnoszenie kwalifikacji i kompetencji kadr na potrzeby świadczenia usług w społeczności lokalnej oraz zapewnienie dostępu do superwizji

Możliwe działania:

Typ 1
Wsparcie w zakresie usług społecznych dotyczy wyłącznie usług świadczonych w społeczności lokalnej.
a) Usługi opiekuńcze tj. m.in. usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania, dzienne formy usług opiekuńczych (kluby, środowiskowe domy pomocy, dzienne domy pomocy, dzienne domy pobytu); usługi krótkookresowego całodobowego i krótkookresowego dziennego pobytu.
b) Usługi asystenckie.
c) Usługi w rodzinnym domu pomocy, o którym mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
d) Usługi w ośrodkach wsparcia, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
e) Usługi w postaci mieszkań chronionych, o których mowa w ustawie z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
f) Usługi w postaci mieszkań wspomaganych.
g) Działania wspierające opiekunów faktycznych w opiece nad osobami potrzebującymi wsparcia w codziennym funkcjonowaniu.
h) Deinstytucjonalizacja placówek całodobowych o charakterze długoterminowym.
i) Działania wspierające osoby przebywające w całodobowych instytucjach opieki prowadzące do usamodzielnienia się tj. poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo i wsparcie indywidualne w zakresie podniesienia kompetencji życiowych, treningi kompetencji i umiejętności społecznych (rozwijanie kontaktów społecznych, umiejętności interpersonalnych, treningi gospodarowania budżetem domowym, itp.), grupy wsparcia, usługi asystenckie, praca socjalna, terapia psychologiczna lub psychospołeczna, mieszkania wspierane, treningowe.
W ramach wsparcia towarzyszącego, jako element kompleksowego wsparcia, mogą być realizowane m.in.:
• Usługi informacyjne i doradcze (w formie poradnictwa).
• Usługi dowożenia posiłków.
• Transport indywidualny typu door – to – door.
• Teleopieka i systemy przywoławcze.
• Wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego i opiekuńczego.
Typ 4
a) Usługi superwizji świadczone na rzecz pracowników pomocy i integracji społecznej.
b) Szkolenia.
c) Warsztaty.
d) Seminaria.
e) Studia podyplomowe.
f) Wizyty studyjne.

FINANSE:

Alokacja 17 894 737,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi

TERMIN NABORU:

19.01.2024 r. – 29.02.2024 r.