PRZEDMIOT NABORU:

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa osób biernych zawodowo oraz zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym przy zastosowaniu usług aktywnej integracji

Interwencja będzie realizowana poprzez wdrażanie kompleksowych i zindywidualizowanych programów ukierunkowanych na aktywizację społeczną i zawodową osób w najtrudniejszej sytuacji społeczno-ekonomicznej z wykorzystaniem instrumentów aktywizacji:

 • społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu nabycia, przywrócenia lub wzmocnienia kompetencji społecznych, zaradności, samodzielności i aktywności społecznej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika), np. działania z zakresu poradnictwa specjalistycznego (m.in. socjoterapeuty, psychologa, prawnika, mediatora) oraz jako element uzupełniający – udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach (poradnictwo prawne i obywatelskie), działania z zakresu poradnictwa i wsparcia indywidualnego oraz grupowego w zakresie podniesienia kompetencji życiowych i umiejętności społeczno-zawodowych umożliwiających docelowo powrót do życia społecznego, w tym powrót na rynek pracy i aktywizację zawodową (m.in. warsztaty rozwoju osobistego, indywidualny coaching, warsztaty kompetencji pedagogiczno-wychowawczych, trening umiejętności społecznych, praca metodą mentoringu), praca socjalna oparta o działania w ramach różnych form kontraktu socjalnego (projekty obejmujące wyłącznie pracę socjalną nie będą przyjmowane do dofinansowania),
 • zawodowej (instrument obligatoryjny dla każdego uczestnika) – w celu pomocy w podjęciu decyzji dotyczącej wyboru lub zmiany zawodu, wyposażenia w kompetencje i kwalifikacje zawodowe oraz umiejętności pożądane na rynku pracy, jak również pomoc w utrzymaniu zatrudnienia, np. prace społecznie użyteczne, staże zawodowe, praktyki zawodowe, subsydiowane zatrudnienie (w tym doposażenie lub wyposażenie stanowiska pracy), poradnictwo zawodowe, pośrednictwo pracy, trening pracy jako usługi wspierające aktywizację zawodową, zatrudnienie wspierane, wspomagane, usługi trenera zatrudnienia wspieranego, kursy i szkolenia zawodowe.
 • edukacyjnej – w celu nabycia lub potwierdzenia kompetencji ogólnych lub zawodowych dostosowanych do potrzeb rynku pracy, prowadzące do uzyskania kwalifikacji (m.in. w ramach edukacji formalnej),
 • zdrowotnej, w celu wyeliminowania lub złagodzenia barier zdrowotnych utrudniających funkcjonowanie w społeczeństwie lub powodujących oddalenie od rynku pracy. Finansowanie usług zdrowotnych jest możliwe w zakresie działań o charakterze diagnostycznym lub profilaktycznym, zaś finansowanie leczenia jest możliwe wyłącznie w ramach opieki długoterminowej, jako wsparcie towarzyszące.

W uzasadnionych przypadkach powyższe instrumenty mogą zostać uzupełnione o:

 • działania poprawiające warunki mieszkaniowe, w celu zwiększenia możliwości integracji na rynku pracy i poprawy jakości życia (bez przekazywania im środków finansowych),
 • działania mające na celu wzrost kompetencji rodzin w zakresie spędzania czasu wolnego oraz udziału w kulturze, w celu wzmacniania rodzinnych więzi,
 • wsparcie transportowe dla osób wykluczonych komunikacyjnie,
 • działania mające na celu utrzymanie pracy lub zatrudnienie lepszej jakości, dające poczucie stabilności i trwałości.

Powyższe działania powinny stanowić część zintegrowanego zestawu działań służących poprawie zdolności do zatrudnienia.

 1. Aktywizacja społeczna i zawodowa w ramach podmiotów integracji społecznej

Wspierane będą usługi służące aktywizacji społecznej i zawodowej uczestników świadczone przez podmioty integracji społecznej, takie jak centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej i warsztaty terapii zajęciowej.

Wsparcie dotyczyło będzie tworzenia nowych oraz rozszerzenia działalności istniejących podmiotów.

Planowane jest udzielanie wsparcia na obszarach, które zgłaszają zapotrzebowanie na tworzenie oraz rozwój już istniejących CIS, KIS, WTZ, ZAZ.

Dofinansowane będą projekty obejmujące m.in. działania mające na celu:

 • realizację komponentu wspierającego proces reintegracji uczestników (element obligatoryjny),
 • analizę oraz wybór profilu tworzonej lub rozwijanej działalności z uwzględnieniem lokalnych potrzeb (uczestników oraz rynku),
 • przystosowanie do potrzeb uczestników zajęć pomieszczeń przeznaczonych na reintegrację zawodową i społeczną (w ramach cross – financingu),
 • wyposażenie pomieszczeń oraz przygotowanie stanowisk pracy, w tym zapewnienie urządzeń i materiałów niezbędnych do prowadzenia działalności,
 • zatrudnienie niezbędnego personelu.

W obu powyższych typach, jako działania uzupełniające usługi aktywnej integracji, istnieje możliwość realizacji działań o charakterze środowiskowym, wzmacniających lub odbudowujących naturalne systemy wsparcia, takie jak rodzina i lokalna społeczność, obejmujące np.: mediacje, terapie rodzinne, poradnictwo rodzinne, realizacja programów aktywności lokalnej.

W uzasadnionych przypadkach wskazane jest także zapewnienie dostępu do niezbędnych usług społecznych.

FINANSE:

Alokacja:
– dla 1 typu projektu wynosi: 7 820 628,08 PLN
– dla 2 typu projektu wynosi: 14 726 683,40 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

22.03.2024 r. – 21.04.2024 r.