PRZEDMIOT NABORU:

Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów z powiatu zgorzeleckiego.

a)zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI, innych rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne na rynku pracy;
b) organizacja staży uczniowskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w szczególności w sektorach ujętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030;
c) doradztwo edukacyjno-zawodowe ;
d) podjęcie lub zwiększenie współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z uczelniami wyższymi w celu zwiększenia dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii;
e) podjęcie lub rozwój współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z pracodawcami oraz ich otoczeniem;
f) tworzenie klas patronackich;
g) realizacja projektów w zakresie dualnego kształcenia zawodowego;
h) kursy, szkolenia i inne formy wsparcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych;
i) wyposażenie i/lub doposażenie szkół i placówek oświaty w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
j) adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
k) zwiększenie wykorzystania TIK i AI w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
l) wdrażanie nowych form i programów nauczania, w tym przedmiotów zawodowych, w szczególności wykorzystujących projektowanie uniwersalne, nauczanie metodą eksperymentu czy projektu;
m) rozwój edukacji włączającej w tym wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych;
n) wykorzystywanie rezultatów pozytywnie zwalidowanych projektów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i kształcenia zawodowego;
o) kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, mi.in w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji, w tym wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, w zakresie edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, coaching, tutoring i mentoring, szkolenia branżowe u pracodawców, w szczególności w zakresie podnoszenia umiejętności w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji.

FINANSE:

Alokacja 10 491 427,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN NABORU:

19.05.2023 – 28.06.2023