PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój kształcenia ogólnego – Zakres wsparcia:
a) zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI i innych rozwiązań cyfrowych;
b) wdrażanie nowych form i programów nauczania, w szczególności wykorzystujących w edukacji projektowanie uniwersalne, nauczanie metodą
eksperymentu lub projektu;
c) działania rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów oraz zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze służące wyrównywaniu dysproporcji edukacyjnych;
d) zajęcia antydyskryminacyjne rozwijające kompetencje przeciwdziałania dyskryminacji oraz budowanie kultury inkluzyjnej w szkole i poza nią;
e) wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych w podnoszeniu jakości edukacji włączającej, w tym organizacja zajęć integracyjnych w środowisku szkolnym i poza nim (połączenie współpracy szkół z młodzieżowymi ośrodkami socjoterapii, młodzieżowymi ośrodkami wychowawczymi, itp.);
f) wyposażenie lub doposażenie szkół i placówek oświaty w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;
g) adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
h) organizacja i udzielanie doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów na każdym etapie edukacji;
i) wykorzystywanie rezultatów pozytywnie zwalidowanych projektów z zakresu edukacji włączającej;
j) kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, m.in w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, w zakresie edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, coaching, tutoring i mentoring, staże i praktyki, w tym zagraniczne.

FINANSE:

Alokacja 29 411 135 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN NABORU:

28.02.2024 r.  – 28.03.2024 r.