PRZEDMIOT NABORU:

Zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej poprzez:

a) tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego, w tym dostosowanych do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w istniejących lub nowych ośrodkach wychowania przedszkolnego (dalej:OWP);
b) zajęcia rozwijające umiejętności kluczowe oraz społeczno-emocjonalne ułatwiające dzieciom uczenie się oraz korzystanie z różnorodnych możliwości edukacyjnych na późniejszych etapach kształcenia, zajęcia rozwijające kompetencje społeczne, badawcze, twórczego podejścia do poznawania świata, zajęcia umożliwiające w sposób bezpieczny i świadomy poruszać się w świecie cyfrowym, zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne;
c) wyposażenie i/lub doposażenie OWP w pomoce dydaktyczne;
d) adaptacja pomieszczeń na potrzeby OWP z uwzględnieniem potrzeb dzieci z niepełnosprawnością i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;
e) kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, m.in w zakresie wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK, w zakresie edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego oraz coaching, tutoring i mentoring

FINANSE:

Alokacja 21 337 538,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN NABORU:

25.08.2023 – 11.10.2023