PRZEDMIOT NABORU:

Typ 2: Wsparcie infrastruktury na potrzeby realizacji usług społecznych poprzez inwestycje, w tym miejsca świadczenia usług opiekuńczych i bytowych, zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji (np. środowiskowe domy samopomocy, dzienne domy pomocy, kluby seniora, gospodarstwa opiekuńcze, kluby samopomocy, centra aktywności lokalnej). Roboty budowlane wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu przystosowania infrastruktury do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

FINANSE:

Alokacja 17 826 000,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie EFRR

TERMIN NABORU:

grudzień 2024 r.