PRZEDMIOT NABORU:

1. Edukacja przedszkolna:
– Wsparcie przedszkoli w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej, w tym dostosowanie istniejacych miejsc do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami, w celu zapewnienia równego dostępu do edukacji przedszkolnej oraz zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych, bezpośrednie wsparcie dzieci, w tym zapewnienie usług asystenckich dla dzieci

2. Kształcenie ogólne:
– wsparcie szkół i placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej na wszystkich poziomach kształcenia, np.: zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych, bezpośrednie wsparcie uczniów, zapewnienie usług asystenckich dla uczniów.

3. Kształcenie zAwodowe:
– Wsparcie szkół i placówek w prowadzeniu skutecznej edukacji włączającej poprzez tworzenie rozwiązań wspierających kształcenie zawodowe dostosowane do różnicowanych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych osób uczących się, w tym wynikających z niepełnosprawności, np.: zapewnienie odpowiedniego wyposażenia, podnoszenie kompetencji kadr pedagogicznych, bezpośrednie wsparcie uczniów, zapewnienie usług asystenckich dla uczniów.

FINANSE:

Alokacja 35 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 04.2024 r.