PRZEDMIOT NABORU:

1. Edukacja przedszkolna:
– Zajęcia o charakterze kompensacyjnym i wyrównującym szanse dzieci w edukacji przedszkolnej majce na celu niwelowanie na wczesnym etapie edukacyjnym ewentualnych deficytów rozwojowych, co przyczyni się do wczesnego wspomagania rozwoju dzieci.
-Tworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach, gdzie występują deficyty i potrzeby w tym zakresie, w szczególności na obszarach wiejskich.
-Wspieranie kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych, realizacja elementów doradztwa zawodowego w celu zwiększenia atrakcyjności placówek przedszkolnych.
– Podnoszenie kompetencji kadr systemu edukacji w ramach edukacji przedszkolnej, w tym do prowadzenia kształcenia w systemie on-line oraz podnoszenie kompetencji kadry zarządzającej systemem edukacji w celu poprawy jakości kształcenia dzieci.

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

01.2024 r. – 02.2024 r.