PRZEDMIOT NABORU:

1. Tworzenie miejsc wychowania przedszkolnego w nowo utworzonych lub istniejących ośrodkach wychowania przedszkolnego (OWP).
2. Dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
3. Rozszerzenie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o zajęcia rozwijające jakość edukacji m.in. poprzez:
a) zajęcia dodatkowe dydaktyczno-wychowawcze, w zakresie umiejętności podstawowych i przekrojowych,
b) zajęcia dodatkowe wyrównujące szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów,
c) zajęcia specjalistyczne,
d) wsparcie w zakresie edukacji włączającej,
e) doskonalenie kompetencji kadry,
f) wsparcie rodziców/opiekunów dzieci poprzez działania na rzecz wzmacniania współpracy kadry z rodzicami/opiekunami prawnymi.

FINANSE:

Alokacja 14 962 129,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

II kwartał 2024 r.