PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie infrastruktury systemu pieczy zastępczej w województwie warmińsko-mazurskim, w tym:
a) inwestycje służące pieczy zastępczej zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji (tj. lokale/mieszkania/domy na potrzeby rodzinnej pieczy zastępczej, placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz jednostek poradnictwa specjalistycznego, stanowiące własność organizatora rodzinnej pieczy zastępczej),
b) inwestycje na potrzeby rozwoju mieszkalnictwa na rzecz usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej powiązane z procesem integracji społecznej i aktywizacji społeczno-zawodowej (tj. mieszkania o charakterze chronionym i wspomaganym).
Zakres wsparcia obejmuje: roboty budowlane wraz z niezbędnym wyposażeniem w celu przystosowania infrastruktury do potrzeb osób o szczególnych potrzebach.

FINANSE:

Alokacja 29 818 663,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie EFRR

TERMIN NABORU:

03.2024 r. – 03.2024 r.