PRZEDMIOT NABORU:

1. Wsparcie uczniów liceów ogólnokształcących m.in. poprzez zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. Przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego).
2. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej /doradców zawodowych m.in: w zakresie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach rozwojowych i edukacyjnych, w zakresie zapobiegania przemocy.
Typ projektu nr 2 wyłącznie w powiązaniu z realizacją typu nr 1.

FINANSE:

Alokacja 12 000 000 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

16.02.2024 r. – 26.03.2024 r.