PRZEDMIOT NABORU:

Działania w zakresie aktywizacji społeczno-zawodowej w ramach funkcjonujących oraz nowo utworzonych podmiotów reintegracyjnych tj. podmiotów zatrudnienia socjalnego (Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej), warsztatów terapii zajęciowej (WTZ) i zakładów aktywności zawodowej (ZAZ) oraz wsparcie istniejących podmiotów reintegracyjnych.

Działania w celu integracji obywateli państw trzecich, w tym w szczególności osób pochodzących z Ukrainy i Białorusi polegające na wsparciu usług ułatwiających ich funkcjonowanie w społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia zawodowe, dostarczanie praktycznych informacji dotyczących różnych aspektów życia w Polsce.

FINANSE:

Alokacja 18 200 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

TERMIN NABORU:

25.01.2024 r. – 11.03.2024 r.