PRZEDMIOT NABORU:

1. wspieranie integracji społeczno-ekonomicznej obywateli państw trzecich;
– wspieranie migrantów oraz pracodawców w procesie integracji cudzoziemców na rynku pracy (w tym poradnictwo w zakresie legalizacji pracy oraz praw pracowniczych, poradnictwo prawne, obywatelskie oraz psychologiczne);
– usługi dla cudzoziemców, które pozwolą im na lepsze funkcjonowanie w polskim społeczeństwie, m.in. kursy języka polskiego, szkolenia z zakresu wartości i kultury polskiej, szkolenia zawodowe, wprowadzenie w polski system pomocy społecznej, ochrony zdrowia, edukacji, rynku pracy, pomoc w poszukiwaniu i wynajmie mieszkania, skorzystania z mieszkania chronionego czy wspomaganego wsparcie tłumacza;
– działania na rzecz społeczności przyjmującej, osób z otoczenia migrantów oraz uwzględnienie otoczenia (diaspory, instytucje, pracodawcy);
2. działania z zakresu tworzenia miejsc spotkań społeczności np. w instytucjach kultury na programy wspierające integrację kulturową, przybliżające polską kulturę oraz pozwalające na integrowanie się społeczności lokalnej z jej nowymi członkami (obywatelami państw trzecich);
3. wsparcie skierowane do dzieci w środowisku szkolnym, zapewnienie opieki na czas uczestnictwa w kursach, szkoleniach czy innych formach aktywizacji społecznej czy zawodowej rodziców oraz działania integracyjne skierowane do dzieci obywateli państw trzecich oraz ich rodziców ze społecznością lokalną;
4. tworzenie partnerstw z władzami lokalnymi, partnerami społecznymi, organizacjami reprezentującymi obywateli państw trzecich oraz sieci network;
5. realizacja wsparcia poprzez Centra Integracji Cudzoziemców funkcjonujące według modelu wypracowanego w ramach projektu “Budowanie struktur dla integracji cudzoziemców w Polsce”;
6. budowanie i wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz wzmacnianie współpracy międzyinstytucjonalnej na rzecz integracji migrantów, w tym szkolenia dla kadr pracujących ze społecznością migrantów;
7. rozwój usług społecznych, niezbędnych do zapewnienia kompleksowego wsparcia dla obywateli państw trzecich i ich rodzin, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb (w szczególności wsparcie mieszkaniowe).
Nabór dla RWS

FINANSE:

Alokacja 6 537 841,89 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

31.10.2023 r. – 03.01.2024 r.