PRZEDMIOT NABORU:

1. Kompleksowe programy na rzecz aktywizacji społecznej i zawodowej oraz wykształcenia członków społeczności marginalizowanych obejmujące m.in. działania w zakresie edukacji dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych,
2. Działania antydyskryminacyjne na rzecz osób i instytucji z otoczenia środowiska Romów,
3. Działania w zakresie edukacji prozdrowotnej (jako działania uzupełniające i wspierające funkcjonowanie w społeczeństwie oraz na rynku pracy),
4. Działania w zakresie komunikacji społecznej (jako działania uzupełniające),
5. Poprawa dostępu do podstawowych usług społecznych, w szczególności usług pomocy społecznej i opieki zdrowotnej

FINANSE:

Alokacja 11 057 360,84 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie

TERMIN NABORU:

07.12.2023 r. – 08.02.2024 r.