PRZEDMIOT NABORU:

1. Organizacja staży uczniowskich (dla techników i szkół branżowych I stopnia) z zachowaniem najwyższych standardów jakości w celu uzyskania umiejętności praktycznych niezbędnych do wykonywania pracy w zawodzie.
2. Organizacja staży lub praktyk zawodowych (innych niż staże uczniowskie) dla uczniów szkół branżowych.
3. Wsparcie uczniów szkół branżowych m. in. poprzez kwalifikacyjne kursy zawodowe, zajęcia dodatkowe ukierunkowane na rozwijanie umiejętności podstawowych i przekrojowych, działania dwujęzyczne, edukację ekologiczną, zajęcia w ramach działań antydyskryminacyjnych, zajęcia psychologiczno-pedagogiczne, doradztwo zawodowe, wsparcie w zakresie edukacji włączającej (upowszechnianie modelu np. Przestrzeń dostępnej szkoły lub wspieranie procesu transformacji szkolnictwa specjalnego).
4. Podnoszenie kompetencji kadry nauczycielskiej/ doradców zawodowych m.in: w zakresie zapobiegania przemocy, wsparcia dla uczniów zagrożonych przedwczesnym opuszczeniem systemu edukacji.
Typy projektów nr 3 lub 4 wyłącznie w powiązaniu z realizacją typu nr 1 lub 2.

FINANSE:

Alokacja 12 967 179 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

30.08.2024 r. – 15.10.2024 r.