PRZEDMIOT NABORU:

Generowanie miejsc wychowania przedszkolnego na obszarach deficytowych – Zapewnienie przez okres nie dłuższy niż 12 miesięcy działalności bieżącej nowo utworzonego miejsca wychowania przedszkolnego m. in.: koszty wynagrodzenia nauczycieli i personelu zatrudnionego w OWP, koszty żywienia dzieci.
Poprawa jakości edukacji w ośrodkach wychowania przedszkolnego:

a) Dostosowanie istniejących miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami.
b) Rozszerzanie oferty ośrodków wychowania przedszkolnego o organizację i prowadzenie dodatkowych zajęć wspierających na rzecz zwiększania szans edukacyjnych dzieci w zakresie wyrównywania stwierdzonych deficytów.
c) Kształtowanie i rozwijanie u dzieci kompetencji kluczowych, społecznych i uniwersalnych.
d) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z dziećmi, w tym z dziećmi ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczeniem migracji.
e) Działania w zakresie edukacji włączającej.
f) Poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe, preorientacja zawodowa i funkcjonowanie na rynku pracy

FINANSE:

Alokacja 19 857 500,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

27.07.2023 r. – 14.09.2023 r.