PRZEDMIOT NABORU:

  1. Rozwój usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym w ramach usług wsparcia systemu pieczy zastępczej

W ramach rozwoju usług społecznych na rzecz dzieci i młodzieży, w tym usług wsparcia systemu pieczy zastępczej planowane są do realizacji działania związane ze wsparciem rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, które będą służyć zapobieganiu wykluczeniu społecznemu dzieci i młodzieży, począwszy od działań o charakterze profilaktycznym do działań aktywizujących dla usamodzielniającej się młodzieży.

Planowane są m.in. działania:

  • mające na celu pogłębienie umiejętności wychowawczych rodziców, umiejętności społecznych u dzieci i wzmacniające więzi w rodzinie (m.in. warsztaty, szkolenia, kursy, wydarzenia kulturalne, rekreacyjne, także organizowane za pośrednictwem szkoły dotyczące m.in. rozwijania umiejętności wychowawczych u opiekunów oraz psychoedukacji dzieci).
  • mające na celu przywrócenie rodzinom przeżywającym trudności w wychowaniu dzieci zdolności do pełnienia funkcji opiekuńczo-wychowawczych (m.in. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, terapie i mediacje, pomocy prawnej oraz organizacja spotkań dla rodzin, w tym grup wsparcia). Działania te realizowane mogą być poprzez asystentów rodziny, rodziny wspierające, pomocowe oraz dzięki rozwojowi placówki wsparcia dziennego.
  • wspierające proces deinstytucjonalizacji systemu pieczy zastępczej, poprzez tworzenie rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym podnoszenie świadomości społeczności lokalnych (potencjalnych rodzin) na temat możliwości pełnienia pieczy zastępczej oraz kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze.
  • usprawniające proces deinstytucjonalizacji, poprzez przekwalifikowanie pracowników pieczy instytucjonalnej oraz dostosowanie i wykorzystanie infrastruktury likwidowanych form instytucjonalnych na rzecz wsparcia form zdeinstytucjonalizowanych.
  • wzmacniające tworzone i istniejące rodziny zastępcze czy adopcyjne , poprzez ich wsparcie specjalistyczne, wspierające rozwój umiejętności życiowych i prospołecznych członków rodzin, a wśród dorosłych dodatkowo umiejętności wychowawczych, co powinno prowadzić do harmonijnego rozwoju dzieci oraz ograniczenia ewentualnych zachowań problemowych skutkujących możliwością wykluczenia.
  • mające na celu rozwój form wsparcia usamodzielniającej się młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą poprzez wzmocnienie specyficznych kompetencji opiekunów usamodzielniania (m.in. umiejętność udzielania wsparcia emocjonalnego, informacyjnego, elastycznego dostosowywania stylu pracy do sytuacji i potrzeb danego wychowanka) oraz aktywizację zawodową wychowanka, będąca podstawą niezależnej egzystencji i warunkująca osiąganie innych kryteriów samodzielności, jak mieszkanie czy założenie rodziny.

Podejmowane w tym zakresie działania w uzasadnionych przypadkach mogą być uzupełnione wsparciem mieszkaniowym dla usamodzielnianych wychowanków.

Przedsięwzięcia w ramach typu 1 projektu w działaniu 8.6 wpisują się w realizację Gwarancji dla Dzieci.

FINANSE:

Alokacja 6 741 067,78 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych

TERMIN NABORU:

28.12.2023 r. – 31.01.2024 r.