PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (szkoły ogólne) ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość edukacji obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań społeczno-wychowawczych:

a) Rozwój kompetencji kluczowych społecznych i uniwersalnych.
b) Pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
c) Doskonalenie zawodowe nauczycieli w zakresie umiejętności i kompetencji niezbędnych do pracy z uczniami, w tym z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, doświadczeniem migracji.
d) Poradnictwo edukacyjne i doradztwo zawodowe, preorientacja zawodowa i funkcjonowanie na rynku pracy. Doradztwo będzie przeciwdziałać stereotypom związanym z płcią i będzie wspierać promowanie nauk ścisłych (STEM). Elementem doradztwa będzie popularyzacja i propagowanie kształcenia zawodowego w klasach VII i VIII SP, działania świadomościowe dla uczniów i ich rodziców lub opiekunów w celu podniesienia prestiżu oraz znaczenia kształcenia zawodowego.
e) Wsparcie kompetencji cyfrowych, w tym cyfryzacji danej placówki.
f) Wsparcie rozwijania kompetencji, umiejętności, uzdolnień, zainteresowań uczniów poza edukacją formalną.
g) Działania w zakresie edukacji włączającej.

FINANSE:

Alokacja 44 633 580,63 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

14.12.2023 r. – 26.02.2024 r.