PRZEDMIOT NABORU:

Wsparcie i propagowanie szkół zawodowych;
Wsparcie szkół realizujących podstawę programową kształcenia ogólnego (szkoły zawodowe) ich uczniów i nauczycieli, w ramach kompleksowych programów, podnoszących jakość edukacji, obejmujących rozwój kompetencji kluczowych, w tym proinnowacyjnych, kreatywnych, przedsiębiorczych, uniwersalnych, przekrojowych, kompetencji społecznych i społeczno-emocjonalnych, cyfrowych, realizację działań społeczno-wychowawczych;
Wsparcie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego (CKZ) i centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego (CKZiU) we współpracy z pracodawcami;
Wsparcie organów prowadzących szkoły i placówki systemu oświaty w celu zwiększenia jakości i efektywności pracy szkół i placówek

FINANSE:

Alokacja 105 882 352,94 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego

TERMIN NABORU:

26.02.2024 r. – 29.04.2024 r.