PRZEDMIOT NABORU:

Rozwój usług:

a) dla rodzin wychowujących dzieci, w tym przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze,

b) w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie.

Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji pieczy zastępczej oraz innych całodobowych instytucji opieki nad dziećmi i rodziną oraz szkolenie kadr.

Kompleksowe wsparcie osób usamodzielnianych i opuszczających pieczę zastępczą oraz inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.

Działania wspierające system adopcji (w tym wsparcie kandydatów na rodziców adopcyjnych) oraz działania na rzecz wsparcia preadopcyjnego i postadopcyjnego.

FINANSE:

Alokacja 38 367 745,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

11.04.2024 r. – 17.06.2024 r.