PRZEDMIOT NABORU:

Aktywizacja osób biernych zawodowo (niepracujących i niebędących bezrobotnymi) osób z niepełnosprawnościami oraz osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w tym poprzez udział we wsparciu oferowanym w podmiotach reintegracji społecznej i zawodowej, przez tworzenie nowych podmiotów (CIS, KIS, ZAZ) oraz wsparcie w istniejących podmiotach reintegracyjnych.
1. Kompleksowa i zindywidualizowana aktywna integracja skierowana do osób, rodzin, środowisk lub lokalnych społeczności, stworzona indywidualnie dla każdego uczestnika wsparcia, z wykorzystaniem usług aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym, edukacyjnym, zdrowotnym.
2. Rozwój wsparcia środowiskowego i poszerzenie zakresu współpracy międzysektorowej – jako uzupełnienie działań wskazanych w typie projektu nr 1.

FINANSE:

Alokacja  29 884 765,00 zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

24.11.2023 r. – 15.01.2024 r.