PRZEDMIOT NABORU:

Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów z subregionu wałbrzyskiego

Zapobieganie wykluczeniu z rynku pracy oraz usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa:

a) tworzenie nowych mieszkań wspomaganych, chronionych, wytchnieniowych (w tym zapewnienie kosztów remontu, adaptacji, zakupu wyposażenia, kosztów projektów budowlanych, w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne);
b) tworzenie miejsc w istniejących mieszkaniach chronionych lub wspomaganych przeznaczonych dla osób lub rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
c) wsparcie mieszkalnictwa wspomaganego w formie usług opiekuńczych lub/i asystenckich;
d) wsparcie mieszkalnictwa adaptowalnego (w tym terapeuta przestrzeni, doradztwo architektoniczne, dostosowanie i remont, rozbudowa i nadbudowa, (z wyłączeniem budowy); Usługi społeczne w zakresie mieszkalnictwa Poprawa dostępności do usług społecznych, usług asystenckich i opiekuńczych istotnych z punktu widzenia zwiększania aktywności zawodowej osób wykluczonych i ich rodzin, dotkniętych negatywnymi skutkami transformacji, w tym osób których bierność zawodowa wynika z konieczności opieki nad osobami zależnymi oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu osób znajdujących się w trudnej sytuacji na rynku pracy poprzez wykorzystanie potencjału podmiotów ekonomii społecznej;

FINANSE:

Alokacja 165 240 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy

TERMIN NABORU:

13.06.2023 – 02.08.2023