PRZEDMIOT NABORU:

1. Inwestycje w infrastrukturę i wyposazenie podmiotów świadczących usługi społeczne dla osób starszych i z niepełnosprawnościami (dzienne domy pomocy społecznej, dzienne domy pobytu, rodzinne domy pomocy, mieszkania chronione i wspomagane).
2. Inwestycje w infrastrukturę społeczną powiazana z procesem integracji społeczno-zawodowej, w tym m.in. warsztatów terapii zajęciowej i zakładów aktywności zajęciowej.
3. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenia centrów usług społecznych wspierające rozwój usług społecznych celem komplementarności interwencji z EFS+.
4. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie podmiotów świadczących rodzicielstwo zastępcze zawodowe, w tym rodzinnych domów dziecka.
5. Inwestycje w mieszkania chronione/wspomagane dla młodzieży opuszczającej pieczę zastępczą i inne placówki o charakterze opiekuńczo-wychowawczym.
6. Przekształcenie ośrodków wsparcia dla osób w kryzysie bezdomności oraz innych osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w zasób mieszkaniowy.
7. Inwestycje w infrastrukturę mieszkalną, w tym lokale w ramach najmu socjalnego (np. oferowane przez społeczne agencje najmu), przeznaczoną zwłaszcza dla osób bezdomnych, rodzin w kryzysie (objętych interwencją kryzysową) oraz osób ze społeczności romskiej.
8. Inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie innych placówek świadczacych usługi społeczne dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym w formie zdeinstytucjonalizowanej.

FINANSE:

Alokacja 43 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego

TERMIN NABORU:

12.2024 r.- 12.2024 r.