PRZEDMIOT NABORU:

Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów z subregionu wałbrzyskiego.

Nabór dotyczy tylko szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

Infrastruktura edukacyjna zakres wsparcia:
Poprawa dostępności i jakości infrastruktury edukacyjnej szkolnictwa ponadpodstawowego ogólnego w zakresie nauk ścisłych w obszarze STEM/STEAM, zawodowego i technicznego oraz wyższego zawodowego służącej kształceniu zawodów związanych z transformacją energetyczną i gospodarczą, dopasowanych do potrzeb rynku pracy, specjalizacji gospodarczych subregionu czy nowoczesnej gospodarki, ze szczególnym naciskiem na edukację w zakresie GOZ, recyklingu, gospodarki odpadami, inżynierii materiałowej.
W ramach projektu możliwe będzie finansowanie kosztów robót budowlanych:
budowa i rozbudowa i/lub zakupu wyposażenia dla jednostek oświatowych ogólnodostępnych i integracyjnych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowanych projektu wynosi 1 000 000 zł, natomiast maksymalna 10 000 000 zł

FINANSE:

Alokacja 46 343 000,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca

TERMIN NABORU:

30.10.2023 – 29.12.2023