PRZEDMIOT NABORU:

Konkurs skierowany wyłącznie do podmiotów z subregionu wałbrzyskiego.

a) zajęcia podnoszące umiejętności kluczowe uczniów oraz rozwijające umiejętności programowania i wykorzystywania TIK, AI, innych rozwiązań cyfrowych oraz niezbędne na rynku pracy;

b) organizacja staży uczniowskich w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2016 Prawo oświatowe, w szczególności w sektorach ujętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030;

c) doradztwo edukacyjno-zawodowe ;

d) podjęcie lub zwiększenie współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z uczelniami wyższymi w celu zwiększenia dostępności do najnowocześniejszych obszarów wiedzy oraz technik i technologii;

e) podjęcie lub rozwój współpracy szkół i placówek organizujących nauczanie zawodowe z pracodawcami oraz ich otoczeniem;

f) tworzenie klas patronackich;

g) realizacja projektów w zakresie dualnego kształcenia zawodowego;

h) kursy, szkolenia i inne formy wsparcia przygotowujące uczniów do podjęcia nauki na wyższym poziomie kształcenia i/lub zdobycia kwalifikacji zawodowych;

i) wyposażenie i/lub doposażenie szkół i placówek oświaty w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji programów nauczania oraz zapewnienie odpowiedniej infrastruktury sieciowo-usługowej;

j) adaptacja pomieszczeń na potrzeby szkół i placówek oświatowych z uwzględnieniem potrzeb uczniów z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

k) zwiększenie wykorzystania TIK i AI w kształceniu zawodowym, w tym w nauczaniu uczniów z niepełnosprawnością, specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

l) wdrażanie nowych form i programów nauczania, w tym przedmiotów zawodowych, w szczególności wykorzystujących projektowanie uniwersalne, nauczanie metodą eksperymentu czy projektu;

m) realizacja zajęć w szkole lub poza nią popularyzujących, szczególnie wśród dziewcząt, nauki przedmiotów ścisłych, np. matematyki, robotyki, STEM,STEAM;

n) wyposażenie i/lub doposażenie pracowni nauki przedmiotów ścisłych, np. matematyki, robotyki, STEM, STEAM w pomoce dydaktyczne;

o) rozwój edukacji włączającej w tym wykorzystanie doświadczenia i potencjału szkół i placówek specjalnych;

p) popularyzacja edukacji ekologicznej, przyrodniczej, między innymi poprzez organizację zajęć dla uczniów;

q) zajęcia dla uczniów zapoznające z zasadami i celami zrównoważonego rozwoju;

r) kształtowanie postaw prośrodowiskowych i proekologicznych poprzez realizację, w szczególności w środowisku lokalnym, działań na rzecz ochrony środowiska;

s) upowszechnienie i realizacja metod pracy z uczniami w postaci eksperymentu przyrodniczego i projektu ekologicznego;

t) rozwijanie umiejętności uczniów, w szczególności komunikacji społecznej i wewnętrznej, refleksyjnego myślenia (w tym o sobie), obserwowania i rozpoznawania emocji oraz ich wpływu na organizm i zachowanie, krytycznego myślenia, radzenia sobie ze złością, sytuacjami trudnymi i stresem;

u) zajęcia uczące postaw sprzeciwiających się dyskryminacji i stereotypizacji płciowej;

v) zajęcia wzmacniające odporność psychiczną uczniów oraz z zakresu rezyliencji;

w) tworzenie, popularyzacja i rozwój już istniejących „szkół ćwiczeń”, w tym w szkolnictwie zawodowym.

x) wykorzystywanie rezultatów pozytywnie zwalidowanych projektów z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego i kształcenia zawodowego;

y) kursy, studia podyplomowe i inne formy wsparcia, w szczególności rozwijające umiejętności zawodowe i społeczne kadry pedagogicznej i zarządzającej, mi.in w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji, w tym wykorzystania nowoczesnych narzędzi TIK i AI, w zakresie edukacji włączającej, projektowania uniwersalnego, coaching, tutoring i mentoring, szkolenia branżowe u pracodawców, w szczególności w zakresie podnoszenia umiejętności w obszarze zielonej i cyfrowej transformacji;

z) rozwój kształcenia wyższego zawodowego w subregionie wałbrzyskim m. in. poprzez dostosowanie kierunków kształcenia zawodowego do potrzeb regionalnego rynku pracy, w szczególności w zakresie kompetencji związanych z nowymi technologiami, efektywnością energetyczną, OZE, GOZ oraz wskazanych w sektorach ujętych w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030

FINANSE:

Alokacja 78 685 714,00  PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

TERMIN NABORU:

19.05.2023 – 07.07.2023