PRZEDMIOT NABORU:

1. Kompleksowe wsparcie na rzecz prawidłowego funkcjonowania rodziny, obejmujące m.in:
a) działania asystenta rodziny,
b) poradnictwo dla rodzin,
c) powoływanie rodzin wspierających,
d) przeciwdziałanie przemocy, w tym wsparcie rodziny w ramach interwencji kryzysowej,
e) wsparcie preadopcyjne,
f) wsparcie postadopcyjne.
2. Wspieranie tworzenia nowych miejsc opieki i wychowania w nowo tworzonych placówkach wsparcia dziennego lub wsparcie działalności istniejących placówek wsparcia dziennego.
6. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodziny, w tym asystentów rodziny na potrzeby świadczenia usług w środowisku lokalnym (działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie zapobiegania wszelkiego rodzaju dyskryminacji) (realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu).

FINANSE:

Alokacja 15 000 000,00 PLN

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

TERMIN NABORU:

19.01.2024 r. – 27.02.2024 r.