PRZEDMIOT NABORU:

1. Działania na rzecz dzieci oraz rodziców biologicznych dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, obejmujące w szczególności:
a) grupy samopomocowe;
b) asystenturę rodziny;
c) konsultacje ze specjalistami w zakresie zdiagnozowanych problemów i deficytów w rodzinie;
d) terapię w rodzinie.
2. Wspieranie rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej, w tym wsparcie rodziców zastępczych i dzieci umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej.
3. Kompleksowe wsparcie w usamodzielnianiu pełnoletnich wychowanków pieczy zastępczej oraz osób opuszczających inne instytucje opieki całodobowej, w których przebywają dzieci i młodzież.
4. Podniesienie kwalifikacji i kompetencji osób działających na rzecz wspierania rodziny, w tym asystentów rodziny na potrzeby świadczenia usług w środowisku lokalnym (m.in.: działania podnoszące kwalifikacje i kompetencje w zakresie zapobiegania wszelkiego rodzaju dyskryminacji) (realizowane wyłącznie jako element kompleksowego projektu).
5. Wsparcie procesu deinstytucjonalizacji placówek w tym usług dla dzieci i młodzieży wymagających wsparcia przebywających w różnego rodzaju ośrodkach/instytucjach (np.: ośrodkach wychowawczych), polegające na realizowaniu działań poza dotychczasowymi zadaniami.

FINANSE:

Alokacja 52 644 529,00  zł

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Departament Europejskiego Funduszu Społecznego

PLANOWANY TERMIN NABORU:

IV kwartał (październik 2023)