PRZEDMIOT NABORU:

Typ projektu obejmuje integrację i zwiększenie dostępności oraz jakości usług społecznych kierowanych do osób lub rodzin najbardziej potrzebujących pomocy, będących w szczególnie trudnej sytuacji życiowej oraz z największymi deficytami w zakresie kompetencji społecznych, w tym do dzieci i młodzieży. Zakres wsparcia ukierunkowany jest w szczególności na:
1. usługi dla rodzin, dzieci i młodzieży, w tym:
– wsparcie rodzin w niwelowaniu ich deficytów, w tym w rozwiązywaniu problemów opiekuńczo- wychowawczych oraz wzmacnianie środowiskowych form wsparcia rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych,
– usługi dla dzieci i młodzieży wymagającej wsparcia, przebywających w rodzinach, jak także w różnego rodzaju instytucjach całodobowych (np. w ośrodkach wychowawczych),
– wspieranie działań w zakresie wzmacniania więzi i integracji rodzin, w tym promujących ideę wolontariatu,
2. usługi interwencji kryzysowej,
3. usługi w zakresie przeciwdziałania przemocy, w tym przemocy w rodzinie oraz w zakresie kompleksowej pomocy dzieciom pokrzywdzonym przestępstwem (i ich rodzinom),
4. usługi dla osób w kryzysie bezdomności, z uwzględnieniem lokalnej specyfiki zjawiska,
5. inne działania wspierające proces deinstytucjonalizacji usług.

FINANSE:

Alokacja 20 000 000,00 PLN,

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego w Olsztynie ROPS

TERMIN NABORU:

14.03.2024 r. – 26.04.2024 r.