PRZEDMIOT NABORU

Wsparcie obejmuje przedsięwzięcia polegające na głębokiej, kompleksowej modernizacji energetycznej:

– bibliotek położonych w miastach o liczbie mieszkańców od 100 do 200 tys.

– domów kultury na terenie całego kraju.

 

Zakres przedsięwzięcia głębokiej kompleksowej modernizacji energetycznej budynku musi wynikać z przeprowadzonego audytu energetycznego i prowadzić do redukcji zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%.

Audyt ex-ante powinien być wykonany przed złożeniem wniosku aplikacyjnego. Wszystkie koszty inwestycyjne ujęte w budżecie przedsięwzięcia wynikają z audytu energetycznego stanowiącego załącznik do wniosku o dofinansowanie;

 

Wydatki kwalifikowalne:

 1. ocieplenie przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, dachów i stropodachów, wymiana okien, drzwi zewnętrznych;
 2. wymiana oświetlenia na energooszczędne;
 3. przebudowa systemów grzewczych lub podłączenie bardziej efektywnego energetycznie i ekologicznie źródła ciepła (wymiana źródła ciepła kwalifikuje się do wsparcia pod warunkiem zapewnienia znacznej redukcji CO2, inwestycje powinny być zgodne z właściwymi przepisami);
 4. instalacja/przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem OZE;
 5. budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji;
 6. zastosowanie automatyki pogodowej;
 7. zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku;
 8. budowa lub przebudowa wewnętrznych instalacji odbiorczych oraz likwidacja dotychczasowych nieefektywnych źródeł ciepła;
 9. instalacja mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby własne;
 10. instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, jeśli to wynika z przeprowadzonego audytu energetycznego;
 11. instalacja indywidualnych liczników ciepła, chłodu oraz ciepłej wody użytkowej;
 12. modernizacja instalacji wewnętrznych ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
 13. instalacja zaworów podpionowych i termostatów;
 14. tworzenie zielonych dachów i „żyjących, zielonych ścian”.

Wydatki kwalifikowalne w ramach inwestycji:

 • wydatki netto (bez VAT) wynikające z audytu energetycznego budynku poniesione na realizację ww. zakresu;
 • wydatki netto (bez VAT) związane z zapewnieniem odpowiedniego, zgodnego z prawem, nadzoru inwestorskiego nad prowadzonymi pracami wynikającymi z audytu energetycznego.

Wydatki niekwalifikowalne, które należy wykazać w budżecie projektu:

 • koszt VAT dla prac wynikających z audytu energetycznego oraz nadzoru inwestorskiego;
 • koszty wymiany źródeł ciepła na kotły gazowe oraz modernizacja źródeł ciepła w postaci kotłów gazowych;
 • koszty prac wynikających z audytu energetycznego oraz koszty nadzoru inwestorskiego wykraczające poza maksymalną kwotę wsparcia przedsięwzięcia;
 • koszty działań informacyjno-promocyjnych zgodne ze Strategią Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia (rzeczowej realizacji inwestycji) Ostateczny Odbiorca Wsparcia jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu, który należy złożyć do IOI wraz z wnioskiem o płatność końcową. Przedmiotowy audyt będzie służył do oceny efektywności energetycznej uzyskanej po termomodernizacji (redukcja zużycia energii pierwotnej o co najmniej 30%, redukcja emisji gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń powietrza).

FINANSE

Wartość alokacji:     300 227 476,00 zł

Wkład własny: BRAK

WARTOŚĆ WYDATKÓW KWALIFIKOWANA W PROJEKCIE:

Do 3 532 088 zł

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA:

 1. Przedsięwzięcie jest gotowe do realizacji [Posiadanie audytu energetycznego oraz wymaganych prawem ostatecznych i ważnych decyzji administracyjnych wymaganych do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia lub dowód, że decyzje nie są wymagane do realizacji zakresu wnioskowanego przedsięwzięcia].
 2. Zdolność przedsięwzięcia do adaptacji do zmian klimatu [Określono we wniosku o objęcie wsparciem działania na rzecz dostosowania przedsięwzięcia do prognozowanych skutków zmian klimatu].
 3. Stopień redukcji emisji CO2 i PM 2,5 lub PM10 [Określono we wniosku o objęcie wsparciem planowany stopień redukcji emisji CO2 i PM 2,5 lub PM10. Realizacja przedsięwzięcia musi zredukować emisję CO2 oraz pyłów zawieszonych PM 2,5 lub PM 10. Redukcja emisji musi wynikać z audytu energetycznego obiektu].
 4. Zwiększenie efektywności energetycznej [Określono we wniosku o dofinansowanie wpływ przedsięwzięcia na zwiększenie efektywności energetycznej obiektu. Skutkiem przedsięwzięcia musi być zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 30% w stosunku do stanu istniejącego. Zwiększenie efektywności energetycznej musi wynikać z audytu energetycznego budynku].
 5. Korzystanie ze źródeł energii odnawialnej [Realizacja przedsięwzięcia umożliwi korzystanie z odnawialnych źródeł energii. Brak takiej możliwości ostateczny odbiorca wsparcia musi uzasadnić].

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS: Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego

TERMIN NABORU: Ciągły – do wyczerpania alokacji