PRZEDMIOT NABORU:

Doposażenie placówek medycznych Podstawowej opieki  zdrowotnej i Ambulatoryjnej opieki specjalistycznej  w sprzęt medyczny, aparaturę medyczną, diagnostyczną i laboratoryjną; Przeprowadzenie niezbędnych prac modernizacyjnych i adaptacyjnych (dopuszczalne tylko w uzasadnionych przypadkach); Zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji (wyłącznie jako element projektu).

FINANSE:

  • 70% dofinansowania

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • 50 000 – 700 000 zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Projekt musi być realizowany wyłącznie w podmiocie leczniczym posiadającym umowę o udzielenie

świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych w zakresie zbieżnym z zakresem projektu

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

TERMIN NABORU:
DO 24.06.2022 R. Wyniki w listopadzie 2022