PRZEDMIOT NABORU:

Pożyczka na likwidację barier architektonicznych, skutkującą zapewnieniem dostępności budynków dla osób ze szczególnymi potrzebami m.in. osób z niepełnosprawnościami, rodziców z dziećmi oraz osób starszych. Zakres możliwych prac to: oznakowanie budynku, zakup i montaż poręczy i uchwytów, roboty związane z likwidacją progów, oznakowanie alfabetem brajla, zakup i montaż tablic z informacją pisaną i piktograficzną, przystosowanie drzwi, zakup i montaż dźwigu osobowego, zakup i montaż instalacji dźwiękowej i świetlnej, audyt potrzeb w zakresie dostępności

FINANSE:

  • Pożyczka umarzalna 30-40%
  • Oprocentowanie stałe 0,15%

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • Do 2 mln zł
  • Powyżej 2 mln zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Konieczność posiadania audytu dostępności

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Bank Gospodarstwa Krajowego

TERMIN NABORU:
ciągły