INFRASTRUKTURA DOMÓW KULTURY

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin złożenia wniosku: 30 listopada 2021

Alokacja: 6 131 000,00 zł

DLA KOGO?

– Domy kultury, ośrodki kultury oraz centra kultury i sztuki posiadające status samorządowej instytucji kultury;

– Biblioteki posiadające status samorządowej instytucji kultury, w skład których wchodzą domy kultury, ośrodki kultury lub centra kultury i sztuki;

– Jednostki samorządu terytorialnego – wyłącznie jako organy prowadzące dla podmiotów, o których mowa powyżej.

NA CO ŚRODKI?

1 000 000,00 zł

1. ROBOTY BUDOWLANE, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

  • warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie robót budowlanych (kosztów podstawowych), które w przypadku zadań wieloletnich muszą pojawić się w każdym roku zadania. Dodatkowo możliwy jest zakup wyposażenia, a także wykonanie dokumentacji technicznej. Wyłączeniem jest budowa nowych obiektów.

500 000,00 zł

2. ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ

  • warunkiem koniecznym w zadaniu jest prowadzenie zakupów wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej z ewentualnym wykonaniem projektu aranżacji wnętrz (bez prac budowlanych i dokumentacji technicznej).

500 000,00 zł

3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PROWADZENIA INWESTYCJI, W TYM PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, STUDIÓW WYKONALNOŚCI, ANALZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  • warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie dokumentacji technicznej (bez prac budowlanych i zakupów wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej). W zadaniu nie można ponosić kosztów nadzoru budowlanego.

20% WKŁADU WŁASNEGO

WIĘCEJ