INFRASTRUKTURA KULTURY

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin złożenia wniosku: 30 listopada 2021

Alokacja: 23 850 000,00 zł

DLA KOGO?

– państwowe instytucje kultury;

– organizacje pozarządowe;

– Kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

NA CO ŚRODKI?

5 000 000,00 zł

1. ROBOTY BUDOWLANE, w tym rozbudowa, nadbudowa, przebudowa, remont, wraz z zakupem niezbędnych urządzeń budowlanych, realizowane wyłącznie w już istniejących obiektach budowlanych oraz zakup wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej.

  • warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie robót budowlanych (kosztów podstawowych), które w przypadku zadań wieloletnich muszą pojawić się w każdym roku zadania. Dodatkowo możliwy jest zakup wyposażenia, a także wykonanie dokumentacji technicznej. Wyłączeniem jest budowa nowych obiektów.

5 000 000,00 zł

2. ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY PROWADZENIA EDUKACJI KULTURALNEJ

  • warunkiem koniecznym w zadaniu jest prowadzenie zakupów wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej z ewentualnym wykonaniem projektu aranżacji wnętrz (bez prac budowlanych i dokumentacji technicznej).

5 000 000,00 zł

3. PRZYGOTOWANIE DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ NIEZBĘDNEJ DO PROWADZENIA INWESTYCJI, W TYM PROJEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH, STUDIÓW WYKONALNOŚCI, ANALZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO

  • warunkiem koniecznym w tym zadaniu jest wykonanie dokumentacji technicznej (bez prac budowlanych i zakupów wyposażenia na potrzeby prowadzenia edukacji kulturalnej). W zadaniu nie można ponosić kosztów nadzoru budowlanego.

20% WKŁADU WŁASNEGO

WIĘCEJ