Nowa perspektywa finansowa UE coraz bliżej!
Rozpoczęły się konsultacje Umowy Partnerstwa, która jest najważniejszym dokument stanowiącym o podziale i przeznaczeniu środków europejskich.

– Liczymy, że dzięki konsultacjom prace nad programami lokalnymi i krajowymi zostaną sprawnie doprowadzone do końca, a to pozwoli na sięganie po dotacje już w ostatnim kwartale tego roku. – mówi Robert Sobkowiak, Dyrektor Działu Pozyskiwania Funduszy Europejskich i Krajowych WANIR w materiale dla portalu Prawo.pl.

W dniu 11 lutego odbyło się spotkanie grupy konsultacyjnej, która dyskutowała na temat regionalnego programu operacyjnego dla województwa wielkopolskiego na lata 2021-2027. W skład grupy wchodzi ponad 50 osób, w tym przedstawicieli samorządów, fundacji, otoczenia biznesu czy przedsiębiorców. Celem spotkania było omówienie poszczególnych obszarów tematycznych zawartych w projekcie Umowy Partnerstwa (UP). Ze względu na różnorodność obszarów wsparcia wskazanych w UP dalsze prace Grupy Konsultacyjnej będą odbywać się w formule spotkań tematycznych. Wyróżnionych zostało pięć obszarów wymagających refleksji i zaprogramowania dobrych rozwiązań dla Wielkopolski:

  1. NAUKA (zakres tematyczny: m.in. B+R, szkolnictwo wyższe, innowacje)
  2. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ (zakres tematyczny: m.in. Przemysł 4.0, otoczenie biznesu)
  3. ŚRODOWISKO (zakres tematyczny: m.in. OZE, GOZ, klimat, bioróżnorodność)
  4. SPOŁECZEŃSTWO (zakres tematyczny: m.in. rynek pracy, edukacja, zdrowie, włączenie społeczne, kultura i turystyka w ramach projektów EFS)
  5. INFRASTRUKTURA DLA SPOŁECZEŃSTWA (zakres tematyczny: m.in. edukacja, zdrowie, włączenie społeczne, kultura i turystyka w ramach projektów EFRR).
WIĘCEJ