KULTURA CYFROWA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin złożenia wniosku:
30 listopada 2021

Alokacja:
3 802 159,00 zł

DLA KOGO?

– samorządowe instytucje kultury (które nie są współprowadzone przez ministra);
– organizacje pozarządowe;
– kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne.

NA CO ŚRODKI?

Max. wartość dofinansowania projektu na poszczególne działania:

400 000,00 zł

1. Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie cyfrowych zasobów muzealnych, bibliotecznych, audiowizualnych, zabytkowych oraz archiwalnych

  • Udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów cyfrowych będące przedmiotem zadania powinno służyć w szczególności do celów popularyzacyjnych, edukacyjnych, artystycznych i naukowych.

400 000,00 zł

2. Zadanie interdyscyplinarne obejmujące digitalizację wraz z przeprowadzeniem niezbędnych prac konserwatorskich, opracowanie, udostępnianie i ponowne wykorzystywanie zasobów dziedzictwa kulturowego.

  • warunkiem koniecznym w zadaniu jest prowadzenie zakupów wyposażenia na potrzeby edukacji kulturalnej z ewentualnym wykonaniem projektu aranżacji wnętrz (bez prac budowlanych i dokumentacji technicznej).

Elementem projektu mogą być działania związane:

  • W przypadku zadania dotyczącego udostępniania i ponownego wykorzystywania zasobów cyfrowych – działania związane z wykorzystaniem już istniejących stron internetowych / aplikacji popularyzujących zasoby cyfrowe;
  • W przypadku wszystkich zadań – działania związane z edukacją i podnoszeniem kompetencji odbiorczych w zakresie zbiorów cyfrowych.

20% WKŁADU WŁASNEGO

WIĘCEJ