KULTURA DOSTĘPNA

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

Termin złożenia wniosku:
30 listopada 2021

Alokacja:
5 000 000,00 zł

DLA KOGO?

• państwowe instytucje kultury;
• samorządowe instytucje kultury;
• uczelnie artystyczne;
• publiczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
• niepubliczne szkoły artystyczne prowadzące samodzielną księgowość;
• jednostki samorządu terytorialnego wyłącznie jako organy prowadzące publiczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
• podmioty będące organami prowadzącymi niepubliczne szkoły artystyczne, w przypadku szkół nieprowadzących samodzielnej księgowości;
• organizacje pozarządowe;
• kościoły i związki wyznaniowe oraz ich osoby prawne;
• podmioty prowadzące działalność gospodarczą wpisane do Centralnej Ewidencji i Informacji
• Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego

NA CO ŚRODKI?

Max. wartość dofinansowania projektu na poszczególne działania:

150 000,00 zł

1. Dostosowanie merytoryczne oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami zawierające komponent działań z odbiorcami, także w formie on-line.

150 000,00 zł

2. Działania uwzględniające mobilność i/lub możliwość zdalnej prezentacji oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej: przeniesienie oferty beneficjenta do miejsc i miejscowości pozbawionych bezpośredniego dostępu do narodowych zasobów dóbr kultury i instytucji kultury lub pozyskanie przez beneficjenta wskazanej oferty na rzecz takich miejsc i miejscowości.

150 000,00 zł

3. Organizacja wyjazdów tematycznych mających na celu skorzystanie z oferty kulturalnej i/lub oferty edukacji kulturalnej, w tym oferty instytucji kultury (takich jak teatry, muzea, kina, biblioteki, filharmonie, miejsca ważne dla kultury narodowej) i/lub działania multimedialne/on-line służące popularyzacji i udostępnianiu społecznościom lokalnym zasobów dóbr kultury.

W ramach projektu oceniany będzie m.in. potencjał zadania w zakresie wzmacniania uczestnictwa w kulturze grup o utrudnionym dostępie do usług kulturalnych w szczególności dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami, o których mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.

20% WKŁADU WŁASNEGO

WIĘCEJ