PRZEDMIOT NABORU:

Operacje w zakresie budowy, przebudowy lub wyposażenia obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania i oczyszczania ścieków lub gromadzenia wód opadowych lub roztopowych oraz na zakup i montaż urządzeń oraz instalacji kanalizacyjnych lub wodociągowych

FINANSE:

  • Dotacja 100%
  • Alokacja 107 874 025,13 zł

WARTOŚĆ PROJEKTU:

Pomoc jest przyznawana do wysokości limitu, który na lata 2014–2020

wynosi 5.000.000,00 zł na beneficjenta

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Projekt może być realizowany na terenie GW, GWM, GM (miasta poniżej 5tys mieszkańców z wyłączeniem aglomeracji)

Do wniosku należy dołączyć m.in.: decyzję o pozwoleniu na budowę, kosztorys inwestorski.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Urząd Marszałkowski województwa Łódzkiego

Departament Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich

TERMIN NABORU:

DO 30.05.2022 R.

OKRES REALIZACJI PROJEKTU:

DO 30.06.2025 R.