x

PRZEDMIOT NABORU:

1. Środki finansowe z KPO mogą zostać przeznaczone dla jst i dla podmiotów innych niż jst na utworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki. Nowe miejsca opieki mogą powstawać w dwóch formach instytucji opieki – żłobkach i klubach dziecięcych.

Wydatki na tworzenie nowych miejsc przez jednostki samorządu terytorialnego w ramach KPO mogą dotyczyć następujących wydatków majątkowych lub bieżących:
a) zakup nieruchomości, rozumiany jako zakup gruntu lub budynku lub lokalu,
b) budowa żłobków lub klubów dziecięcych, zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowa, rozbudowa, nadbudowa obiektu budowlanego,
c) adaptacja zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowanie budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego.

Uzupełniająco w stosunku do wydatków wskazanych w lit. a – c finansowaniu mogą podlegać działania polegające na:
• rozbiórce obiektu budowlanego,
• montażu, tj. rodzaju robót budowlanych polegających na wytworzeniu obiektu z gotowych, połączonych (montowanych) w jedną funkcjonalną całość elementów, np. montaż instalacji centralnego ogrzewania budynku,
• zakupie i montażu wyposażenia (w tym m.in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki),
• zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
• dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której ostateczny odbiorca wsparcia posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni,
• promocji i informacji o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków KPO wynikające ze Strategii Promocji i Informacji Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności.
Środki z KPO mogą zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, pod warunkiem, że na te miejsca nie zostały przeznaczone środki na tworzenie z FERS.

2. Środki finansowe z FERS mogą zostać przeznaczone dla jst i podmiotów innych niż jst na utworzenie nowych miejsc opieki w ramach istniejącej instytucji opieki lub w nowoutworzonej instytucji opieki, tj. w żłobku, klubie dziecięcym i u dziennego opiekuna.

Koszty (w przypadku jst – wydatki) na tworzenie nowych miejsc opieki mogą dotyczyć następujących kosztów majątkowych lub bieżących:
a) adaptacji zgodnie z zasadami uniwersalnego projektowania, tj. dostosowania budynków lub pomieszczeń do potrzeb dzieci (w tym z niepełnosprawnością), w tym do wymogów budowlanych, sanitarno-higienicznych, bezpieczeństwa przeciwpożarowego, organizacja kuchni, stołówek, szatni itp., w celu utworzenia żłobka lub klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna,
b) zakupu i montażu wyposażenia (w tym m. in. meble, wyposażenie wypoczynkowe, wyposażenie sanitarne, wyposażenie kuchenne, zabawki).

Uzupełniająco w stosunku do kosztów wskazanych w lit. a i b, finansowaniu mogą podlegać działania polegające na:
• zakupie – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci, wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
• wyposażeniu i montażu placu zabaw wraz z bezpieczną nawierzchnią i ogrodzeniem,
• dostosowaniu otoczenia instytucji opieki niezbędnego do jej prowadzenia i znajdującego się na terenie nieruchomości, do której ostateczny odbiorca wsparcia posiada tytuł prawny, w tym m.in. utworzenie altany śmietnikowej, chodnika, ogrodzenia, zieleni,
• promocji i informacji o realizowanym zadaniu dofinansowanym ze środków FERS , o których mowa w pkt. 9.3.3.2. Programu.

Środki z FERS mogą zostać przeznaczone na tworzenie nowych miejsc opieki, pod warunkiem, że na te miejsca nie zostały przeznaczone środki na tworzenie z KPO.

3. Środki z FERS mogą zostać przeznaczone dla jst i podmiotów innych niż jst na zapewnienie funkcjonowania przez łącznie 36 miesięcy (w pierwszym okresie 12 miesięcy, a następnie przez kolejne 24 miesiące) miejsc opieki utworzonych w ramach Programu ze środków KPO lub FERS.

Koszty (w przypadku jst – wydatki) na zapewnienie funkcjonowania miejsc opieki mogą dotyczyć kosztów związanych z funkcjonowaniem miejsc, w szczególności:
a) wynagrodzenia całego personelu instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 niezbędnego do obsługi utworzonych ze środków KPO lub FERS miejsc opieki, w tym wynagrodzenia personelu specjalizującego się w pracy z dziećmi z niepełnosprawnościami i wymagającymi szczególnej opieki,
b) dostaw mediów (m.in. opłaty za energię elektryczną, cieplną, gazową i wodę, opłaty przesyłowe, opłaty za odprowadzanie ścieków, opłaty za usługi telefoniczne i internetowe), a) czynszu, najmu, opłat administracyjnych dotyczących lokalu (m.in. wywóz śmieci), w którym sprawowana jest opieka,
c) kosztów związanych z utrzymaniem czystości w instytucji opieki,
d) zakup środków higienicznych,
e) zakup – stanowiących wyposażenie instytucji opieki – pomocy do prowadzenia zajęć opiekuńczo-wychowawczych i edukacyjnych, specjalistycznego sprzętu oraz narzędzi do rozpoznawania potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dzieci,
f) wspomagania rozwoju i prowadzenia terapii dzieci ze specjalnymi potrzebami, ze szczególnym uwzględnieniem tych pomocy, sprzętu dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Miesięczna kwota dofinansowania, przysługuje w pełnej wysokości, niezależnie od czasu obecności dziecka w żłobku, klubie dziecięcym lub pod opieką dziennego opiekuna z zastrzeżeniem, że decyzja o czasie przebywania dziecka w instytucji opieki jest decyzją rodzica, a żłobek i klub dziecięcy oferuje opiekę w wymiarze do 10 godzin dziennie.

FINANSE:

  • 1 265 000 437,54 zł
  • 100% dofinansowania
  • VAT kwalifikowalny w przypadku JST (jeśli nie ma możliwości odzyskania)

WARTOŚĆ DOTACJI:

  • z KPO dla JST wynosi 35 862 zł bez VAT
  • z FERS na tworzenie miejsc dla JST i podmiotów innych niż JST wynosi 12 410 zł z VAT
  • funkcjonowanie nowoutworzonego miejsca opieki miesięcznie do ok. 837 zł

KLUCZOWE KRYTERIA:

Dofinansowanie dotyczy wyłącznie nowo tworzonych miejsc opieki

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Rodziny i Polityki społecznej

TERMIN NABORU:

Nabór ciągły