O nas2022-05-18T15:55:56+02:00

Doradzamy i dostarczamy kompleksowe rozwiązania dla JST

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju od 18 lat współpracuje z samorządami na terenie całej Polski, świadczymy specjalistyczne usługi z zakresu pozyskiwania dotacji, realizacji projektów dofinansowanych, tworzenia dokumentów o charakterze strategicznym, planistycznym i sprawozdawczym. Upowszechniamy ideę Smart City wdrażając w samorządach normę ISO 37120:2015 – zrównoważony rozwój społeczny. Pełnimy funkcję Podmiotu Zewnętrznego Zapewniania Jakości (PZZJ) wobec instytucji certyfikujących we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowe. Świadczymy usługi z zakresu Prawa Zamówień Publicznych oraz Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Doradzamy oraz dostarczamy kompleksowe rozwiązania zwiększające skuteczność oraz efektywność instytucji publicznych. Współpracujemy z ponad 700 Jednostkami Samorządu Terytorialnego. Firmę tworzy zespół ekspertów, posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz administracji samorządowej.

Nasz młody, dynamiczny, ale doświadczony zespół czyni z nas liderów rynku – przygotowane przez nas wnioski od lat zajmują czołowe miejsca na listach rankingowych i są stawiane jako wzór dobrych praktyk. Wyróżnia nas wysoki poziom wiedzy branżowej, szybkość działania i profesjonalizm.

Cezary Tomczyk
Doradca Klienta
+48 577 774 779
tomczyk@wanir.edu.pl
Robert Sobkowiak
Dział pozyskania
+48 504 437 765
sobkowiak@wanir.edu.pl
Agnieszka Myszka
Dział zarządzania
+48 785 946 536
myszka@wanir.edu.pl
Irma Kuznetsova
Dokumenty strategiczne JST +48 786 212 828
irma@wanir.edu.pl

Doświadczenie

Lider pozyskiwania dotacji dla samorządów

Skutecznie przygotowaliśmy 760 projektów pozyskując dla samorządów ponad 540 mln, efektywnie zarządzamy 362 projektami naszych Klientów a realizowane przez nas działania są stawiane jako wzór dobrych praktyk.

Opracowaliśmy 150 dokumentów strategicznych. których założenia wypracowaliśmy razem z mieszkańcami podczas warsztatów i konsultacji społecznych. Wdrażamy normę Smart City – zrównoważony rozwój społeczny.

Certyfikaty i wyróżnienia

Od sierpnia 2017 r. WANiR pełni funkcję Podmiotu Zewnętrznego Zapewnienia Jakości w ramach Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji. WANiR została wybrana przez Ministra Edukacji Narodowej, jako ministra koordynatora Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, zgodnie z art. 53 ust. z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji (Dz. U. z 2017 r. poz. 986, z późn. zm.) jako jedna z 16 instytucji pełniących tą funkcję. WANIR pełni rolę PZZJ w zakresie kwalifikacji: administracja publiczna, gastronomia, gospodarka, hotelarstwo, nauka, oświata i wychowanie, szkolnictwo wyższe, turystyka, usługi w pomocy społecznej, usługi w urzędach pracy i OHP, zatrudnienie, stosunki pracy, warunki pracy, wynagrodzenia i świadczenia pracownicze.

Zobacz więcej

W październiku 2008 roku po raz pierwszy uzyskaliśmy Akredytację Wielkopolskiego Kuratora Oświaty, od tego czasu niezmiennie prowadzimy akredytowane szkolenia. Dla naszej firmy akredytacja to poświadczenie, posiadania wysoko wykwalifikowanych trenerów, oferowania usług szkoleniowych na najwyższym poziomie, a także dbania o ciągłe podnoszenie jakości prowadzonego kształcenia. Nasi klienci zyskują dzięki niej gwarancje korzystania z szerokiej wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanej kadry dydaktycznej, zwiększenia szans na rynku pracy oraz pewność udziału w szkoleniach prowadzonych przez wiarygodną placówkę.

Nasze usługi realizujemy w oparciu o najwyższe standardy. W ramach Systemu Zarządzania Jakością spełniamy założenia normy ISO 9001:2015, w której zakres wchodzą: przygotowywanie wniosków aplikacyjnych, pozyskiwanie dotacji, koordynacja i zarządzanie projektami oraz rozliczanie dotacji, w ramach realizacji projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich i Funduszy Krajowych, świadczenie usług doradczych dla JST, sektora MŚP, instytucji otoczenia biznesu, administracji państwowej oraz osób fizycznych. Prowadzenie audytów i certyfikacji. Świadczenie usług szkoleniowych, edukacyjnych dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych. Prowadzenie systemu walidacji i certyfikacji efektów uczenia się.

Jesteśmy członkiem Polskiej Izby Firm Szkoleniowych i z pełnym przekonaniem podzielamy jej misję, jaką jest “Działanie na rzecz ciągłego rozwoju kompetencji i kształcenia się przez całe życie poprzez rozwój rynku szkoleniowego, na którym obowiązują zasady uczciwej konkurencji”. Tym samym stale pracujemy nad podnoszeniem jakości i standardów oferowanych przez nas usług szkoleniowych, spełniających Standardy Usługi Szkoleniowej jakie określiła Izba. Od początku istnienia, naszym motorem do działania była pasja do tego co robimy i chęć należenia do czołówki firm szkoleniowych. Zdając sobie sprawę z tego w jaki sposób nasze działania wpływają na rozwój Firm, z którymi współpracujemy, stale i my się rozwijamy, by móc jak najlepiej definiować potrzeby naszych Klientów i oferować usługi zgodne z ich oczekiwaniami.

10 czerwca 2021 roku, drugi rok z rzędu odebraliśmy z rąk Jana Grabkowskiego, Starosty Poznańskiego, prestiżowe wyróżnienie Poznańskiego Lidera Przedsiębiorczości w kategorii mały przedsiębiorca.

WANIR wyróżniony został za wieloletnią i efektywną współpracę z polskimi samorządami w zakresie sporządzania dokumentów strategicznych, pozyskiwania środków europejskich i krajowych na działania rozwojowe gmin oraz upowszechnianie i wdrażanie idei Smart City w Polskich samorządach.

(fot. Tomasz Sikorski)

W sierpniu 2020 roku zostaliśmy członkiem Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, organizacji samorządu gospodarczego, zrzeszającej wielkopolskich przedsiębiorców. Misją WIPH jest wspieranie rozwoju przedsiębiorstw oraz skuteczne reprezentowanie interesów regionalnych mikro, małych i średnich firm. Celem Izby natomiast jest między innymi kultywowanie tradycji wielkopolskiej gospodarności oraz propagowanie i wspieranie przedsiębiorczości obywateli jako podstawy rozwoju ekonomicznego.

https://wiph.pl/czlonkowie/wielkopolska-akademia-nauki-i-rozwoju/

Znajdujemy się w gronie przedsiębiorstw wyróżnionych przez Idea Bank tytułem Ideał Biznesu. Certyfikat ten potwierdza nasz profesjonalizm i konsekwentność w działaniu. Jako “idealny przedsiębiorca” stanowimy przykład solidnej i uczciwej przedsiębiorczości. Dzięki swojej odpowiedzialności zapewniamy naszym partnerom zachowanie płynności finansowej, co przekłada się również na kondycję branży, jak i całej polskiej gospodarki. Takie wyróżnienie mobilizuje do dalszego podnoszenia standardów obsługi naszych klientów.

Współpraca partnerska w obszarze badawczym, edukacyjnym, kadrowym i promocyjnym – to obszary wspólnych działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju w ramach podpisanego 30 września 2019 r. porozumienia o współpracy. Porozumienie zakłada m.in. organizację szkoleń i kursów specjalistycznych dedykowanych studentom, praktyki studenckie, staże oraz programy mentorskie w przypadku zatrudnienia absolwentów UPP.

 

Jeden z realizowanych przez nas projektów w ramach działania 9.2 POKL został uhonorowany jako projekt stanowiący przykład „najlepszych praktyk” w zakresie wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w Wielkopolsce w 2011 roku. Projekt został również szeroko opisany w biuletynie Fundusze Europejskie w Polsce, który wydawany jest przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju jest Centrum Egzaminacyjnym ECDL. Centrum Egzaminacyjne ECDL Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju jest jednostką certyfikowaną przez Polskie Biuro ECDL działające przy Polskim Towarzystwie Informatycznym. Posiada numer PL-CE0157 tym samym posiada uprawnienia do przeprowadzania egzaminów ECDL z zakresu: ECDL Base, ECDL Standard (S1-S3, S9), ECDL Advanced, e-citizen, E-Nauczyciel.

Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju otrzymała wyróżnienie specjalne w ramach Rankingu Najskuteczniejszych Firm Doradczych 2019, który przygotowany został przez magazyn branżowy Fundusze Europejskie. WANIR otrzymał miano:

LIDERA W POZYSKIWANIU ŚRODKÓW EFS ORAZ DOTACJI KRAJOWYCH
DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

za konsekwentne budowanie pozycji lidera w pozyskiwaniu środków
z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz
pozyskanie największego wsparcia dla JST.

Piszą o nas

Centrum Integracji Międzypokoleniowej w Błotnicy (powiat wolsztyński) jest zainspirowane holenderskim systemem łączenia codziennego funkcjonowania seniorów oraz maluchów…

Urzędy profesjonalizują się. Można powiedzieć, że samorządy poprzez zajmowanie się sprawami swoich mieszkańców, doskonale czują to, co powinni oni od nich otrzymać…

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju skierowały do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opinię dotyczącą proponowanych zmian…

Przygotowanie, koordynacja i tworzenie warunków do rewitalizacji jest zadaniem własnym, ale nieobowiązkowym gminy. Jednak zgodnie z Ustawą o rewitalizacji z 9 października 2015, od roku 2024 GPR…

Choć, w związku z kolejną falą koronowirusa, rząd wysyła pracowników samorządowych na pracę zdalną, nie zawsze jest ona możliwa. A w małych gminach czy ośrodkach pomocy społecznej zarzuconych…

Diagnoza – podstawa opracowania strategii rozwoju jednostki samorządu terytorialnego. Zmiany legislacyjne z 2021 roku, w tym nowelizacja Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, z jednej strony…

Nie ma gminnego programu rewitalizacji, nie będzie unijnego wsparcia. W ramach nowej perspektywy unijnej 2021-27 o dofinansowanie będą mogły ubiegać się przedsięwzięcia rewitalizacyjne ujęte…

Podstawą naszego sukcesu jest zaangażowanie całej firmy w bieżącą identyfikację potrzeb klientów, nieustanny rozwój oraz poszerzanie horyzontów. Trzon firmy to pracownicy o olbrzymiej wiedzy…

Czytaj więcej

Przedstawiciele Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju z Poznania spotkali się z pracownikami Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim w sprawie Strategii Rozwoju Elektromobilności…

Wraz ze wzrostem liczby zakażeń narastały wątpliwości co do możliwości dalszego funkcjonowania ośrodków wsparcia dziennego dla seniorów. Wojewodowie wydawali decyzje o…

W tegorocznej edycji programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH+” wnioski będzie można składać od 7 września. Dofinansowanie przeznaczone może być na utworzenie…

Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski oraz Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju skierowały do Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej opinię dotyczącą proponowanych…

Nowy żłobek w gminie można sfinansować z funduszy zewnętrznych. Opieka na dziećmi w wieku do lat 3 to jeden z priorytetów polityki społecznej w naszym kraju, tymczasem na koniec 2020 r. odsetek dzieci objętych…

Konsultacje społeczne – obligatoryjny element prac nad strategią rozwoju gminy. Poziom aktywności społecznej, aktywności obywatelskiej i udziału mieszkańców w zarządzaniu jednostką samorządu…

Nasi partnerzy

Poznańska solidność i przedsiębiorczość to nasze cechy dominujące.

Główna siedziba firmy znajduje się w sercu Poznańskiego Grunwaldu. Biura zlokalizowane są w zabytkowej willi miejskiej, która przechodzi właśnie renowację.

Siedziba główna:

Poznań, ul. Grochowska 35

    Zapisz się do naszego Newslettera i bądź na bieżąco!

    Go to Top