Polityka prywatności

I. Postanowienia ogólne.

1. Administratorem danych osobowych jest Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Grochowskiej 35, 60-277 Poznań, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000751883, REGON: 300196206, NIP: 7792274046, adres poczty elektronicznej: info@wanir.edu.pl, numer telefonu kontaktowego +48616221221.

2. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest przedstawienie najważniejszych informacji dotyczących zasad przetwarzania danych, celów tego przetwarzania, podstawowych kategorii osób, których dane dotyczą, podstaw prawnych przetwarzania oraz okresów przetwarzania, a także praw, jakie przysługują osobom, których dane przetwarza Wielkopolska Akademia Nauki i Rozwoju Sp. z o.o. Sp.k. (dalej WANiR).

3. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO” lub „Rozporządzenie RODO”.

4. Podanie danych osobowych przez korzystającego z usługi WANiR jest dobrowolne z zastrzeżeniem:

a) danych niezbędnych do wykonania usługi świadczonej przez Administratora – podanie danych osobowych jest w takim wypadku wymogiem umownym i jeżeli osoba, której dane dotyczą chce zawrzeć daną umowę z Administratorem jest zobowiązana do podania wymaganych danych, każdorazowo zakres danych wymaganych do realizacji usługi wskazany jest w formularzu zgłoszeniowym oraz w Regulaminie WANiR,

b) obowiązków ustawowych Administratora – podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa nakładających na Administratora obowiązek przetwarzania danych osobowych (np. przetwarzanie danych w celu prowadzenia ksiąg podatkowych lub rachunkowych) i brak ich podania uniemożliwi Administratorowi wykonanie tychże obowiązków.

5. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których przetwarzane przez niego dane osobowe dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:

a) przetwarzane zgodnie z prawem,

b) zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

c) przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania,

d) przetwarzane w sposób zapewniający  bezpieczeństwo  danych  osobowych,  w  tym  ochronę  przed niedozwolonym  lub  niezgodnym  z  prawem  przetwarzaniem  oraz  przypadkową  utratą,  zniszczeniem  lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.

6. Uwzględniając charakter, zakres, kontekst i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie i wadze zagrożenia, Administrator wdraża odpowiednie środki techniczne i organizacyjne, aby przetwarzanie odbywało się zgodnie z niniejszym rozporządzeniem i aby móc to wykazać. Środki te są w razie potrzeby poddawane przeglądom i uaktualniane. Administrator stosuje środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

II. Cel, podstawa, okres i zakres przetwarzania danych.

1. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

a) zapewnienia uczestnictwa w usłudze na który użytkownik się zapisał,

b) obsługi reklamacji,

c) realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa mających zastosowanie do Administratora, w szczególności w związku z koniecznością rozliczeń podatkowych, w przypadku, gdy usługa jest świadczeniem odpłatnym,

d) prowadzenia korespondencji, w tym udzielania odpowiedzi na wysyłane do Administratora wiadomości, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WANiR jakim jest kontakt i utrzymywanie relacji z klientami i osobami zainteresowanymi obszarami działalności WANIR,

e) informowaniu o działalności WANiR, co obejmuje m.in. wysyłkę aktualnych informacji o usługach WANiR,

f) archiwizacji materiałów i komunikatów wytworzonych przez WANiR w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WANiR (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest udokumentowanie prowadzenia działalności zgodnie obowiązującymi przepisami,

g) dochodzenia roszczeń i obrony przed roszczeniami na podstawie prawnie uzasadnionego interesu WANiR jakim jest podejmowanie wszelkich dozwolonych prawem działań, w tym przed właściwymi organami, celem dochodzenia roszczeń i obrony przed nimi oraz wykazania w tym celu faktów,

2. Dane osobowe przetwarzane są jedynie przez okres niezbędny do spełnienia celu ich przechowywania lub dopóki jest to wymagane przepisami prawa, w szczególności do momentu przedawnienia ewentualnych roszczeń lub wygaśnięcia obowiązku archiwizacji wynikającego z przepisów prawa, w tym obowiązku dotyczącego przechowywania dokumentów księgowych.

3. W razie przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną zgodę, dane będą przechowywane do momentu jej wycofania. Odwołanie zgody na przetwarzanie nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem.

III. Odbiorcy danych.

1. Dla prawidłowej realizacji usługi i realizacji umowy sprzedaży, konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych. Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów przetwarzających, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie spełniało wymogi Rozporządzenia RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

2. Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

3. Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z WANiR na podstawie zawartych umów. W szczególności dane mogą być udostępniane podmiotom, które świadczą na rzecz Administratora usługi wsparcia IT, w tym obsługę i serwisowanie systemów informatycznych, dostawę technologii obsługującej szkolenie, hosting danych i usługi chmurowe, dostawcom usług poczty elektronicznej, archiwizacji i niszczenia dokumentacji, dostawcy usług księgowych, prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi wsparcie księgowe, prawne lub doradcze (w szczególności biuro księgowe, kancelaria prawna),z którymi WANiR współpracuje.

Ponadto dane osobowe mogą być przekazywane organom lub podmiotom publicznym (bądź wykonującym zadania publiczne) uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

IV. Profilowanie.

1. Administrator może korzystać z profilowania, głównie do celów związanych realizacją usług, poprzez wyszukiwanie i eliminowanie błędów, jakie występować mogą w trakcie aktywności Usługobiorców. Administrator zastrzega sobie również prawo korzystania z profilowania do celów marketingu bezpośredniego, ale decyzje podejmowane na jego podstawie przez Administratora nie dotyczą odmowy możliwości korzystania usług WANiR. Efektem korzystania z profilowania może być m.in. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, przypomnienie o niedokończonych zakupach, przesłanie propozycji oferty, która może odpowiadać zainteresowaniom lub preferencjom danej osoby lub też zaproponowanie lepszych warunków w porównaniu do standardowej oferty. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, czy też lepszych warunków i dokonać zakupu usługi.

2. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.

V. Prawa osoby, której dane dotyczą.

1. Prawo dostępu do danych osobowych i uzyskania od Administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe, a jeśli tak, uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO.

2. Prawo do sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe lub niekompletne, na zasadach określonych w art. 16 RODO.

3. Prawo do usunięcia danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 17 RODO, to jest m.in., gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane.

4. Prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych.

5. Prawo do przenoszenia danych osobowych w przypadku, gdy wyrażono zgodę na przetwarzanie lub przetwarzanie ma na celu zawarcia/wykonania umowy, na zasadach określonych w art. 20 RODO.

6. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO.

7. Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – osoba, której dane przetwarzane są przez Administratora, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego w sposób i trybie określonym w przepisach Rozporządzenia RODO oraz prawa polskiego w szczególności ustawy o ochronie danych osobowych. Organem nadzorczym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. W celu realizacji uprawnień, o których mowa w niniejszym punkcie polityki prywatności można kontaktować się z Administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres mailowy Administratora – admin@wanir.edu.pl.

VI. Polityki cookies.

1. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Zapamiętując jego preferencje, umożliwia odpowiednie dopasowanie skierowanych do niego treści. WANiR stosuje cookies, aby zagwarantować odpowiedni standard funkcjonowania strony www, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie w celu optymalizacji działań.

2. Cookies wykorzystywane są w celu:

– dostosowania zawartości strony www do preferencji użytkownika,

– optymalizacji korzystania ze strony www, w szczególności poprzez rozpoznawaniu urządzenia końcowego użytkownika,

– tworzenia statystyk.

3. Standardowo niektórych przypadkach, oprogramowanie zainstalowane przez Użytkownika na urządzeniu końcowym, służące do przeglądania stron internetowych (np. przeglądarka internetowa) wprowadza domyślne przechowywanie cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownik może dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione między innymi w taki sposób, aby blokować automatyczne ustawienia cookies bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Informacje szczegółowe w tym zakresie dostępne są w ustawieniach i instrukcjach dotyczących oprogramowania (przeglądarki internetowej).

4. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej.

5. Zmiana ustawień stanowi wyrażenie sprzeciwu, który w przyszłości może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze strony www. Całkowite wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie będzie oznaczać braku możliwości przeglądania treści zamieszczanych na stronie www z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

6. Niedokonanie zmiany ustawień oznacza, że dane będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a przechowywane dane nie powodują zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika lub oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu.

VII. Postanowienia końcowe.

WANiR zastrzega sobie możliwość zmiany treści niniejszej Polityki, w sytuacji, w której będą tego wymagały zastosowane rozwiązania techniczne lub organizacyjne lub zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku zmiany obowiązującej Polityki, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszej Polityki. Aktualna wersja Polityki będzie zawsze umieszczona na Stronie www, dlatego zaleca się każdorazowe zapoznanie się z aktualnie obowiązującym dokumentem.