PRZEDMIOT NABORU:

Poprawa stanu technicznego wybudowanych ogólnodostępnych kompleksów sportowo-rekreacyjnych sprzyjających rozwojowi aktywności fizycznej dzieci i młodzieży. Dofinansowaniem mogą być objęte w tym w szczególności: naprawa/wymiana nawierzchni boisk sportowych, modernizacja oświetlenia, modernizacja ogrodzenia wraz z piłkochwytami, modernizacja istniejącego zaplecza szatniowo-sanitarnego (w uzasadnionych przypadkach.)

FINANSE:

33-80% dofinansowania (w zależności od wskaźnika G)

WARTOŚĆ PROJEKTU:

  • 50 000 – 1 000 000 zł

KLUCZOWE KRYTERIA DOSTĘPU:

Należy pamiętać, że wszystkie zadania inwestycyjne muszą mieć charakter ogólnodostępny.

Wnioskodawca jest zobowiązany na etapie składania wniosku do zabezpieczenia środków własnych na finansowanie zadania inwestycyjnego.

INSTYTUCJA OGŁASZAJĄCA KONKURS:

Ministerstwo Sportu i Turystyki

TERMIN NABORU:
DO 31.05.2022 R. Wyniki w grudniu 2022